Archive | Chủ đề lớp Triết học Đông Phương I RSS feed for this section

Xuất hồn khác với Thể xác và linh hồn hợp nhất ra ngoài không gian

So sánh Xuất hồn: dễ tập, xuất hồn rồi thấy mình có tồn tại nhưng không nhìn thấy cơ thể mình, khi về lại thể xác khó khăn và về lại được rồi thể xác bị mệt và có thể gặp sợ hãi. Khi xuất hồn nhiều dễ sinh bản ngã mới, thiếu hòa hợp […]

Leave a comment Continue Reading →

Ra Ngoài Không Gian

                 Anh chị em được thực hành trị bệnh giúp thể xác anh chị em hết đau hết bệnh từ Lớp 3, đến Lớp 4 anh chị em thực hành quay luân xa giúp các bộ phận trên cơ thể tiếp nhận được nhiều năng lượng vũ trụ và đây là bước đầu […]

Leave a comment Continue Reading →