Archive | chủ đề Lớp 5 RSS feed for this section

Tinh thần hành giả Nhân Điện

VIII. Tinh Thần người hành giả Nhân Điện VIII. 1. Tinh Thần người hành giả Nhân Điện với bản thân Thầy Lương Minh Đáng có nói trong các bài giảng và có nói trong các cuốn sách những tinh thần người hành giả nhân điện cần phải có với bản thân như + Sự Tự […]

Leave a comment Continue Reading →

Những lời cuối cùng về Hỏa Xà Kundalini (Phần 1)

Xa xưa, đã từ lâu lẳm rồi, rất lâu và rất lâu từ khi sự sống bắt đầu hình thành. Giống dân đầu tiên xuống quả địa cầu với năng lực Thượng Đế ban tặng có một thân hình thuần khiết chỉ bao gồm năng lượng và năng lượng, những sứ giả đầu tiên này […]

3 Comments Continue Reading →

Tiếp xúc tư tưởng với các Đấng Thiêng Liêng

   Nguồn: Tâm linh Hội Nhân Điện Lương Minh Đáng Quảng Trị Các Đấng Thiêng Liêng từ Khối Sáng có mức năng lực ngang LX5 trở lên xuống, có vai trò phò trợ anh chị em cấp 5 thực hành công thức tiếp xúc tư tưởng xin các Đấng giúp cho những vấn đề tư tưởng […]

1 Comment Continue Reading →