Tác dụng của Đại Ăng-ten

(Trích lời Thầy Đáng)

Thật sự mà nói, khi đặt mô hình Angten, Thầy đặt ở các nước trên thế giới hiện tại cũng như trong tuơng lai, thì ít nhiều chúng ta sẽ hoá giải trong lĩnh vực tâm linh, thì giúp linh hồn bất tử bất diệt, những linh hồn chiến sĩ vô danh. Tất cả những linh hồn chưa tiến hoá, chúng ta giúp rất dễ dàng, nếu những vị đó thích và muốn.

Bởi lẽ những vị vô hình, không phải 10 thế kỷ, 20 thế kỷ mà hàng trăm hàng nghìn thế kỷ chưa bao giờ rời khỏi quả địa cầu.Vì lý do đó, mô hình Angten của Thầy đặt toàn thế giới, là mục đích giúp cho những linh hồn cần thiết, chúng ta sẵn sàng giúp cho những vị đó về với Thượng Thiên.

Ngoài ra trong cái môi truờng hiện tại, quả địa cầu chúng ta bị hâm nóng, lương thực, thực phẩm hoa màu bị ô nhiễm. Những chất độc luân lưu vô không khí, môi truờng bị ô nhiễm toàn cầu.Vì lý do đó, chính cái mô hình Angten Thầy đặt ở quốc gia nào đó, dân tộc nào đó có một năng luợng mạnh hoá giải môi truờng, hoá giải không khí bị ô nhiễm, hoá giải sức nóng ảnh hưởng đến quả địa cầu nói chung, và ở vùng địa phương chúng ta nói riêng và linh hồn Thầy có khả năng hội nhập vô chính cái mô hình Angten đó, có linh hồn của Thầy bảo vệ, giúp đỡ cái vùng mà anh chị em có đặt Angten.

Anh chị em thấy đơn giản nhưng mà nó thu hút năng lượng vũ trụ. Nếu tiếng sét năng lượng vũ trụ ngoài không gian đưa vô quả địa cầu chúng ta ảnh hưởng thì chính nơi này sẽ tiếp thu năng lượng đó và hoá giải thành năng lượng bình thường. Trong lĩnh vực tâm linh, thì đây có một năng lượng mạnh nhất giúp cho tất cả linh hồn nào muốn trở về Thượng Thiên tiến hoá thì cái mô hình Angten này có đủ khả năng giúp.

No comments yet.

Leave a Reply