Tag Archives: Việt Nam

Nhân Điện có sử dụng năng lực của luân xa 1 ?

Nhân Điện có sử dụng năng lực của luân xa 1 hay không? Mục đích ngành Nhân Điện giúp con người tu hành để linh hồn giác ngộ, thể xác minh triết hầu có cơ hội đóng góp phục vụ gia đình và xã hội. Xa xưa đã có những con người đạt được quả […]

Leave a comment Continue Reading →

Ý Nghĩa về Thập Vị Ông Hoàng

1. Ông Hoàng Quận, Hoàng Đế Lê Lợi nổi danh với hình ảnh áo vải đứng lên tụ quân kết tài diệt quân Minh phương bắc, Người vào sinh ra tử với tướng lĩnh binh sĩ và đặc biệt là giữ tâm nguyện nuôi chí lớn trong những kỳ ‘nếm mật nằm gai’. Tiền thân […]

3 Comments Continue Reading →

TÍNH KHÔNG ẨN CHỨA TRONG CON SỐ 13 NHÂN ĐIỆN

tải về file văn bản  Thầy Lương Minh Đáng Tính không là thuộc tính hàm chứa ở mọi sự vật, sự việc, tính không là thuộc tính tâm linh. Bất cứ ai nghiên cứu tâm linh đều phải trải qua quá trình luyện tập và cảm nhận tính không tuyệt đối này. Khi nhập môn […]

Leave a comment Continue Reading →