About the Post

Author Information

Siêu thoát linh hồn về với cửa Phật

1.1. Anh chị em nhân điện tin tưởng Phật đạo và phát nguyện giúp đỡ chúng anh linh cần hội tủ những điều kiện như sau:

 •  Anh chị em học nhân điện từ cấp 13++ trở lên, đã vượt qua trạng thái năng lượng báo rất nhiều tại vị trí 2 não bộ dưới, hiện tại anh chị em thấy 2 não bộ dưới có năng lượng báo êm dụi đồng thời với các bộ phận trong cơ thể anh chị em đã đầy đủ năng lực để thanh lọc cho thể trạng của anh linh trên lx3 khiến dù anh chị em có đi đến bất cứ đâu, tiếp xúc với bất cứ băng tần nào cơ thể anh chị em không có báo hiệu như nói tim, nặng phổi, lạnh bụng, đau khớp vai vv… Thay vì anh chị em cảm nhận ở bên trong cơ thể anh chị em chỉ cảm nhận bên ngoài cơ thể trên bề mặt da, anh linh báo trên cơ thể anh chị em dù là 1 hay vô số lượng đều báo trên bề mặt da. Đó là điều kiện thứ 1.

 

 • Anh chị em tin tưởng những Đấng tối cao xuống danh trong Phật giáo và được hội nhập với 7 vị sau:

+ Phật Thích Ca Mâu Ni

+ Phật A Di Đà

+ Địa Tạng Vương Bồ Tát

+ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

+ Phổ Hiền Bồ Tát

+ Quán Thế Âm Bồ Tát

+ Đại Thế Trí Bồ Tát

Đây là điều kiện thứ 2.

 

 • Anh chị em tiếp xúc tư tưởng được với Thầy Đáng, với Thượng Đế và Thần Linh. Điều kiện này là thứ 3.

 

 • Anh chị em có cơ duyên được nhiều anh linh đến nhờ giúp đưa họ đi siêu thoát hoặc có cơ duyên gặp nhiều người sống bị xáo trộn cuộc sống vì nguyên nhân âm phần. Đây là điều kiện thứ 4.

 03

1.2. Trình tự công việc siêu thoát linh hồn

1.2.1. Giúp cho 1 anh linh

 • Anh chị em thấy anh linh trên lx3 báo nháy giật tức là chỉ có 1 anh linh này đến nhờ anh chị em
 • Anh chị em tiếp xúc tư tưởng với anh linh này bằng công thức tiếp xúc thần linh của 13++
 • Nếu anh linh này nhờ anh chị em những vấn đề khác anh chị em tùy duyên giúp đỡ cho anh linh này, đặt trường hợp anh linh này biết anh chị em học tập nhân điện có nhiều năng lực và biết anh chị em đã được hội nhập với những Đấng cao cả xuống danh Phật đạo, anh linh muốn được về với một trong các Đấng này để tu học nên sẽ nhờ anh chị em giúp cho họ.
 • Biết được ước muốn của anh linh này anh chị em tức thì nghĩ đến Đấng cao cả họ muốn được tu học theo, lập tức anh linh này được kết nối với Đấng cao cả. Một số sẽ tức thời đi ngay hoặc anh linh có thể sẽ nói lời cảm ơn và anh chị em thấy cần phải nhập định trong tư tưởng nghĩ anh linh với Đấng cao cả là một vì anh linh có sự ngỡ ngàng và xúc động và chính sự ngỡ ngàng và xúc động này khiến anh chị em thấy cần nhập định để giúp cho anh linh.

 

 • Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát chịu trách nhiệm hóa độ anh linh báo năng lượng bên phải từ lx3 đến lx5 nên phần lớn anh linh anh chị em cảm nhận được ở vùng cơ thể này sẽ nhờ đến Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
 • Phổ Hiền Bồ Tát chịu trách nhiệm hóa độ anh linh báo năng lượng bên trái từ lx3 đến lx5 nên phần lớn anh linh anh chị em cảm nhận được ở vùng cơ thể này sẽ nhờ đến Phổ Hiền Bồ Tát.
 • Quán Thế Âm Bồ Tát chịu trách nhiệm hóa độ anh linh báo năng lượng bên trái từ lx5 đến lx6 nên phần lớn anh linh anh chị em cảm nhận được ở vùng cơ thể này sẽ nhờ đến Quán Thế Âm Bồ Tát.
 • Đại Thế Trí Bồ Tát chịu trách nhiệm hóa độ anh linh báo năng lượng bên Phải từ lx5 đến lx6 nên phần lớn anh linh anh chị em cảm nhận được ở vùng cơ thể này sẽ nhờ đến Đại Thế Trí Bồ Tát.

 

1.2.2. Giúp cho 1 anh linh gánh trược khí của nhiều linh hồn khác, hoặc có nhiều anh linh muốn đi và cử 1 vị là sứ giả đến nhờ anh chị em

 • Khi anh chị em cảm nhận được trạng thể của 1 linh hồn và thấy linh hồn này gánh nhiều trược khí khiến anh chị em cảm được trên bề mặt da. Trường hợp này anh chị em chưa cảm nhận được mức năng lượng của linh hồn báo dưới dạng nháy giật, thay vào đó là cảm nhận thể trạng linh hồn báo êm dụi bên trong tư tưởng và gánh nặng của linh hồn này báo trên bề mặt da.
 • Anh chị em giúp xả trược khí cho linh hồn này theo kinh nghiệm anh chị em đã có. Sau linh hồn này nhờ thì anh chị em giúp tiếp, không có thì thôi, anh chị em không có bất cứ khả năng gì giúp cho linh hồn này siêu thoát nếu họ chưa muốn, vì đó là quyền tự do Thượng Đế cho linh hồn có mức năng lượng ngang lx3 trở lên.
 • Trược khí mà anh linh phải gánh thường là nhiều linh hồn có mức năng lực ngang lx3 trở xuống, để giúp nhanh cho những linh hồn thấp, linh hồn xấu này anh chị em theo bài lớp 7, không làm gì hết tự khắc lần lượt linh hồn sẽ đi hết. Đặt trường hợp trược khí của anh linh phải gánh còn là nhiều linh hồn trên lx3, nếu báo anh chị em thấy nổi ga gà thì anh chị em cũng không phải làm gì hết, nếu báo anh chị em thấy nặng trên bề mặt da anh chị em không tiếp xúc với họ mà tiếp xúc với anh linh này.
 • Đặt trường hợp anh linh nói điều đặc biệt để giúp, anh chị em tùy duyên để giúp đỡ. Trường hợp anh linh biết số linh hồn đau yếu trở thành trược khí líu kéo anh linh muốn về với Đấng cao cả nào, anh chị em nghĩ đến Đấng cao cả để giúp cho họ với điều kiện anh chị em đã được hợp nhất với Đấng cao cả đó trong quá khứ rồi.
 • Đôi khi anh chị em giúp được 1 anh linh về với 1 trong các Đấng cao cả xuống danh Phật đạo, mấy hôm sau thấy anh linh trở lại và dắt theo nhiều linh hồn khác có thể từ quê hương của họ chẳng hạn, và nhiều linh hồn này cũng muốn về cửa Đấng cao cả tu học, anh chị em nhập định nghĩ tất cả linh hồn này với Đấng cao cả là 1 để giúp cho họ.

Anh chị em nghe lời Thầy dạy trong lớp 19 đầu tiên về việc hội nhập các Đấng giáo chủ: https://drive.google.com/file/d/0BxxPhe1MC-DieDQyamRic1lMVUk/view?usp=sharing

 

Tags: , , ,

No comments yet.

Leave a Reply